Tilknytnings undersøgelser - psykolog1 ApS

Klinik for undersøgelse og vurdering af samt rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
Tilknytningsundersøgelser.

Psykolog1 har stor erfaring med at gennemføre tilknytningsundersøgelser, opg udfører i dag disse i henhold til Socialstyrelsens retningslinjer for udarbejdelse ag anvendelse af Tilknytningsundersøgelser fra januar 2021, der fastslår, at en tilknytningsundersøgelse er en helhedsvurdering af barnets eller den unges tilknytning til anbringelsesstedet, forældre og eventuelt øvrigt netværk.

Tilknytningsundersøgelsen skal i følge Socialstyrelsens retningslinjer afdække barnets udviklingsniveau og belyse, på hvilken måde barnets udviklingsmæssige behov tilgodeses af plejefamilien/anbringelsesstedet. Den skal også afdække, hvordan barnet er forbundet med og har udviklet tilknytnings- og tilhørsforhold til sit aktuelle miljø.

Hertil skal Undersøgelsen også vurdere barnets tilknytnings- og tilhørsforhold til sin familie og eventuelt øvrigt netværk.

Der findes to situationer, hvor det vil være påkrævet at få udarbejdet en tilknytningsundersøgelse. Det vil være, når kommunen overvejer at indstille til enten videreført anbringelse efer servicelovens § 68 a eller adoption uden samtykke til plejefamilien efter adoptionslovens § 9, stk. 4.

Her skal det klart fremgå klart af opdraget, hvorfor undersøgelsen iværksættes, og hvilke forhold og problemstillinger der ønskes belyst i tilknytningsundersøgelsen, og hvad der har givet anledning til at iværksætte en tilknytningsundersøgelse, herunder en angivelse af, om kommunen påtænker at lægge op til videreført anbringelse eller adoption uden  samtykke til plejeforældrene. Et klart formuleret formål, hvoraf det fremgår, hvad undersøgelsen skal give svar på.

Er der tale om en undersøgelse, der forventes at skulle indgå i kommunens oplysnings- og  beslutningsgrundlag om indstilling til videreført anbringelse, skal psykologen undersøge og vurdere, om barnet har opnået en så stærk tilknytning til anbringelsesstedet, at det på  kortere og længere sigt må antages at være af væsentlig betydning for barnets bedste at  forblive på anbringelsesstedet.

Forventes undersøgelsen at skulle indgå i kommunens oplysnings- og beslutningsgrundlag  om indstilling til adoption uden samtykke til plejeforældrene, skal psykologen undersøge og vurdere, om barnet har opnået en så stærk tilknytning til plejeforældrene, at det vil være skadeligt for barnet at bryde denne tilknytning, navnlig under hensyn til kontinuiteten og stabiliteten i barnets opvækst og til barnets relation til sine forældre.

En tilknytningsundersøgelse vil som udgangspunkt som mimnimum indeholde samtale og/eller leg med barnet tilpasset dets alder og modenhedsniveau. Hertil vil barnet bidrage med indtryk fra samspillet med plejeforældrene/anbringelsesstedet gennem samspilsobservation, ligesom barnet også bidrager fra sit samspil med forældrene, hvis en sådan samspilsobservation er mulig i den enkelte  undersøgelse. Eventuelt kan observation af barnet i dagtilbud eller skole være relevant, ligesom eventuelt interview med fagprofessionelle eller andre fra barnets daglige miljø kan være det. Anvendelse af særlige undersøgelsesmetoder og psykologiske test, som kan belyse kognitive og personlighedsmæssige faktorer samt give et billede af barnets indre verden kan sammen med andre metoder til vurdering af barnets tilknytning også være relevante.


Vi
Prisliste for tilknytningsundersøgelse med mere hos Psykolog 1:
Du finder Socialstyrelsens retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af tilknytningsundersøgelser her:
Socialstyrelsens retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af tilknytningsundersøgelser beskriver god social- og psykologfaglig praksis ved iværksættelse og gennemførelse af tilknytningsundersøgelser som led i kommuners sagsbehandling på det specialiserede børne- og ungeområde.
Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold